2020/21 on Koolirahu linnaks Võru – koht, kus „süä om õigõ kotusõ pääl!“

3. august, 2020

Ireen Kangro
MTÜ Lastekaitse Liit

1. septembril kuulutatakse Eestimaa koolides välja koolirahu. Nii on seda tehtud juba alates aastast 1999 eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühtegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda, vaid kooliseinte vahel valitseksid sallimine, üksteisest hoolimine, austus ja toetav meeleolu.

Koolirahu lepingu sõlmimine tähendabki kooliperedele meeldetuletust, et kogu õppeaasta vältel ollakse turvatud nii füüsiliselt, vaimselt kui sotsiaalselt. Koolirõõmu peab jätkuma õpilastele, pedagoogidele ja lastevanematele. Selle nimel tuleb teha igapäevaselt tööd. Koolid korraldavad terve aasta jooksul koolirahu-tegevusi, mille pidulikuks avaürituseks ongi koolirahu lepingu allkirjastamine.

Igal aastal valitakse üks  linn, kus 1. septembril toimub pidulik üle-eestiline koolirahu väljakuulutamise tseremoonia. Tänavu, õppeaastal 2020/2021, saab Koolirahu linnaks Võru.

Sellele tseremooniale oodatakse osalejaid 1. septembril linna keskväljakule kell 10.30. Kell 13.00 algab seal kooliaasta alguse pannkoogipidu, kuhu on kaasatud koolirahu partnerid: MTÜ TORE, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Õpilasesinduste Liit, Integratsiooni Sihtasutus, SA Kiusamisvaba Kool ja MTÜ Lastekaitse Liit.

Kevad 2020

Päev enne märtsis alanud eriolukorra väljakuulutamist käisin kooliaasta koolirahu linnas – Võrus. Tänavatel uidates tõdesin rõõmuga, et linn ja omavalitsus on oma pilgud suunanud laste ja noorte poole. Seda kinnitasid kasvõi linnavalitsuse töötajate avatud olek ja soov koolirahu teemat teadlikumalt kajastada, aga ka linnapildis silma jäävad laste mänguväljakud, skatepark, korvpalliplats. Jahedast kevadõhtust hoolimata käis täistuledes ja kunstmuruga kaetud uhkel staadionil jalgpallimatš.
Suures sisespordihoones põlesid tuled ja paistis vilgas tegevus.

Jalutasin läbi Korelli kaldaala pargi, kuhu linnaelanike ühiste jõududega istutati puud. Siin võib iga kohalik linlane näha, kuidas tema enda poolt istutatu aina suuremaks sirgub. Kauniks on tehtud Tamula järve ümbrus ja uhkeks kujundatud linna keskväljak. Hilisele tunnile vaatamata oli noortekeskuses veel mõnikümmend noort aega veetmas. Sõbralikud noorsootöötajad näitasid lahkelt keskuse võimalusi ja rääkisid ühistest
ettevõtmistest ning tulevikuplaanidest.

Minu esmakohtumisest Võruga jäi hinge väga soe ja positiivne tunne.

Järgmisel päeval pidin kohtuma koolijuhtidega. Nende õlul seisab igapäevaselt koolirahu tagamine. Eriolukorra väljakuulutamisest tingituna jäi aga kohtumine ära. Ometi leidsid nad vaatamata pingelisele kooliaasta lõpule aega, et jagada oma mõtteid koolirahu teemadel. Nende vastused kannavad koolirahu väärtusi ning on heaks meeldetuletuseks kõigile läheneva kooliaasta alguses.

Milliseid väärtusi sisaldab sõna koolirahu Teie koolipere jaoks?

Võru Kesklinna Kool
Koolirahu on see, kui kõikidel koolipere liikmetel on koolis turvaline olla. Sellele aitavad kaasa kooli põhiväärtused, mis meie kooli puhul on koostöö, õpihuvi, hoolivus, vastutustunne ja tervis. Nii saame kõik koos liikuda ühise eesmärgi poole, et kool oleks tõeliselt tore, arendav ja turvaline – seega parim paik õppimiseks.

Võru Kreutzwaldi Kool
Meie koolipere jaoks tähendab koolirahu eneseväärikust, koostööd ja turvalisust. Need kolm väärtust on ka meie kooli nelja põhiväärtuse hulgas. Me soovime, et koolikogukonna liikmete omavaheline suhtlemine oleks lugupidav, üksteist usaldav, toetav ja tunnustav. Toetame ja taotleme sõbralikku koostööd koolikogukonna kõigi osapoolte vahel ning pöörame igapäevaselt tähelepanu turvalisele keskkonnale ja koolikiusamise vältimisele.

Võru Gümnaasium
Need on: sallivus, hoolivus, sõbralikkus, pühendumus, pingutamine, julgus, väärikus, rahu, koostöö,turvalisus.

Võru Keskklinna Kooli põhiväärtused, mille põhjal valmisid ka 7.klassi õpilasfirma ettevõtmisel istumispadjad

Millised on Teie koolipere head tavad ja traditsioonid, mis toetavad koolirahuga seotud väärtusi?

Võru Kesklinna Kool
Iga aasta esimesel septembril kuulutame kooliaasta avaaktusel välja koolirahu ning õpilased ja õpetajad allkirjastavad lepingu esimeses klassijuhatajatunnis.
Meie iga-aastaseks traditsiooniks on sügisel toimuv heategevusjooks, millele kutsume osalema kogu kooliperet. Osavõtutasu asemel oleme kogunud annetusi Võru Järve Kooli õpilaste eriolümpiamängudel osalemise toetuseks ning oma koolimaja ümbruses erinevate liikumisvõimaluste loomiseks ja turvalisemaks muutmiseks.
Meie koolis korraldatakse ka kooli olümpiamänge, mille raames jagatakse kogu koolipere meeskondadeks, kuhu kuuluvad erinevate klasside õpilased. Ühiselt tegutsedes ja üksteist toetades osaletakse terve õppeaasta jooksul erinevates teemakohastes ettevõtmistes.
Koolirahu aitab tagada ka 4.-6. klassidele korraldatav koolilaager, mida on korraldatud juba viis aastat. See toimub looduses ning laagri tegevused ühendavad õpilasi ja õpetajaid koolivälistes tingimustes.
Laagris toimuvad erinevaid õpetlikud loengud ja tegevused. Koolilaagri ning olümpiamängude üheks suureks eesmärgiks on, et koolipere liikmed tunneksid üksteist ning tekiks meie-tunne.
Meie koolis rakendatakse nii KiVa kui VEPA metoodikaid ja õpet. KiVa eesmärgiks on ennetada ja lahendada kiusamisjuhtumeid koolis. VEPA aga õpetab sotsiaalseid oskuseid ning aitab seeläbi õpilastel koolis ja elus paremini hakkama saada.

Võru Kreutzwaldi Kool
Koolirahu aitavad  luua ja hoida meie mitmed ühisüritused. Ülekooliliste ürituste korraldamisel peame alati silmas järgnevaid eesmärke: suurendada ühtsustunnet ja empaatiavõimet ning kasvatada oskust teistega arvestada. 

Soovime, et igaüks saaks kogeda õnnestumisi ning õpiks nägema ka teiste positiivseid tegemisi.

Võru Gümnaasium
Need on: Koolirahu lepingu allkirjastamine õppeaasta avaaktusel ja johannesepäev, kus uued kümnendikud võetakse sõbralikult kooliperre vastu.

Kuidas kaasate ja suunate noori koolirahu tagamiseks?

Võru Kesklinna Kool
Kõige rohkem aitab koolirahu tagamisele kaasa KiVa ja VEPA rakendamine koolis. Lisaks sellele tegutseb meie koolis aktiivne õpilasesindus, kes võtab osa koolielu suunamisest ja korraldamisest. Esindus on õpilastele korraldanud erinevaid üritusi, näiteks vahvaid mänguvahetunde, teemapäevi. Samuti on meie õpilaste seas populaarseks saanud vahetundides olla KiVa õpetajate abilisteks. Nii õpivad õpilased probleeme märkama ja lahendama.

Võru Kreutzwaldi Kool
Kool on liitunud Kiusamisvaba Kooli programmiga, mis tähendab, et meil ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritav. Kogu koolipere tegutseb ja pingutab selle nimel, et kiusamist ära hoida. Meie kõigi tõsist tööd koolirahu loomisel ja hoidmisel on märgatud: meile omistati KiVa kvaliteedimärk.

Kuivõrd aktuaalseks ja oluliseks peate koolirahu teema kajastamist käesoleval hetkel?

Võru Kesklinna Kool
Koolirahu teema kajastamine on oluline igal ajahetkel. Meie arvates peaksid koolirahu tagamisele kaasa aitama nii õpilased, kooli personal, kohalik omavalitsus kui ka iga Eesti pere. Kui kodudes on kõik korras, siis on tagatud ka rahu koolis.

Võru Kreutzwaldi Kool
Peame koolirahu teemat väga aktuaalseks. Iga kokkulepe, mis aitab kaasa õpilaste omavahelise suhtluse parendamisele, on teretulnud. Head sõnumit ei saa kunagi palju olla!
Koolirahu sõnum peab jõudma iga õpilaseni, õpetajani, lapsevanemani. Eeskuju koolirahu tagamisel saab näidata õpilasesindus, kellel on võimalus ja õigus sekkuda koolirahu rikkumistesse. 
Kordamine on tarkuse ema, ütleb vanasõna. Nii saame ka meie kordamise kaudu hoida teemat aktuaalsena ning seeläbi tugevdada koolikeskkonna stabiilsust ja empaatiat.

Head näited Võru linna omavalitsuse ja kogukondlike algatuste kohta, mis toetavad koolirahu tagamist (võimu ja kogukonna ühised ettevõtmised, väärtused, hoiakud).

Võru Kesklinna Kool
Võru on lapsesõbralik linn, kus hinnatakse laste loovust ning ettevõtlikkust. Meie linnas toimub suviti Eesti suurim lastefestival, õpilasi kaasatakse linnasündmustesse (istutustalgud, festivalid, linnapäevad), toetatakse õpilasfirmade tegevust ning hinnatakse koolide tegevust.


HEA TEADA

Koolirahu sümboolika

Eesti koolirahu maskott on siil. Rahvajuttudes ja lastekirjanduses on siil õiglane ja sõbralik, heatahtlikult torisev loom.

Elusa siiliga kohtumises on midagi imelist ja südantsoojendavat. Eestlaste suhtumine siilidesse on alati olnud soe, südamlik ja hoolitsev, vaatamata tema okkalisusele.

Koolirahu siil on väljast okkaline, kuid hea südame ja õiglase meelega. Vahel juhtub, et ta kiiresti sibades teisi kogemata torkab. Koolisiil pole kuri, kuigi ajab mõnikord okkad turri. See võib juhtuda õigluse ja headuse kaitseks, mitte tigedusest või soovist halba teha.

Koolirahu siil ütleb mulle ja sulle kindlalt ja veendunult, et toimekas, tasakaalukas ja rahumeelne koolielu on võimalik, kui igaüks meist natukenegi selleks kaasa aitab. Koostöös liituvad meie pisikesed
pingutused ühte ja see muudabki koolipäeva kõigile toredaks.

Võta see koolisiil oma mõtetes ja südames iga päev kooli kaasa.

Las ta torkab sind tasakesi okkaga, kui koolirahu kipub käest minema. Siis on õige aeg üheskoos asja parandada.

Kui minu, sinu ja meie koolipäevad on rõõmsad, siis kõigi rõõmud liituvad ning teevad koolipäevad toredaks.

Tutvu lähemalt: koolirahu.lastekaitseliit.ee/koolirahu


Fotod: Võru Kesklinna Kool

Venekeelne info:
В 2020/21 учебном году столицей «Школьного мира» будет Выру – место с доброй душой